• Crossplatform - ICT voor het MKB

Anti Spam Crossplatform

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van CROSSPLATFORM, gevestigd te Grootebroek en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37122647.

ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities
De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:

1.1 Account: de klantnaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van CROSSPLATFORM.

1.2 Accountgegevens: de gegevens die CROSSPLATFORM verzamelt en bewaart in verband met haar betalingsadministratie, inclusief, voor zover van toepassing in verband met de facturering en voor zover mogelijk, gebruiksgegevens over dataverkeer.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.

1.4 Apparatuur: de ten behoeve van de door CROSSPLATFORM te leveren diensten aan de Klant ter beschikking gestelde voorzieningen als bedoeld in Artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden, waaronder, maar niet beperkt tot, hard- en/of software, installaties, (elektronische) apparatuur, kabels, fysieke verbindingen en instrumenten.

1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen CROSSPLATFORM en de Klant.

1.6 E-mail adres: een op naam van de klant gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische berichten via internet.

1.7 Fair use: het redelijk gebruik door de klant van dataverkeer, diskruimte en/of belasting van het systeem, door CROSSPLATFORM nader te preciseren in aanvullende voorwaarden bij diensten waarvoor dit van toepassing is.

1.8 Handleiding: software en klantdocumentatie die CROSSPLATFORM uit hoofde van de Overeenkomst aan de Klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het systeem.

1.9 Homepage: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel-en introductiepagina van een website op internet.

1.10 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

1.11 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de offerte van CROSSPLATFORM is gericht, die een Overeenkomst met CROSSPLATFORM heeft gesloten of ten behoeve van wie een rechtshandeling wordt verricht, op grond waarvan diensten aan deze partij worden geleverd.

1.12 Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door CROSSPLATFORM teneinde de Klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem. 1.13 Overeenkomst: de overeenkomst tussen CROSSPLATFORM en een klant op grond waarvan CROSSPLATFORM diensten ten behoeve van de Klant worden verricht. 1.14 Producten: alle zaken, inclusief software, die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen CROSSPLATFORM en de Klant.

1.15 Schriftelijk: schriftelijk en/of op elektronische wijze.

1.16 Schrijfruimte: geheugenruimte die CROSSPLATFORM aan een klant ter beschikking stelt ten behoeve van onder meer, maar niet beperkt tot, het versturen en ontvangen van e-mail en overige Diensten. 1.17 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur die gebruikt worden in het kader van de Diensten van CROSSPLATFORM. 1.18 Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een Homepage.

1.19 Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van erkende nationale feestdagen.

1.20 Verkeersgegevens: de overige gegevens, naast de Accountgegevens, die de Klant genereert op de systemen van CROSSPLATFORM door van de Diensten gebruik te maken.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van Diensten aan of ten behoeve van de Klant.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 CROSSPLATFORM is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden 1 (één) maand na bekendmaking van kracht. Indien de Klant niet instemt met de wijzigingen, heeft hij, in afwijking van artikel 12, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

2.5 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

2.6 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen CROSSPLATFORM en de Klant, wordt de Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

Artikel 3 – Aanbieding, offerte en Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen van CROSSPLATFORM zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Een aanbieding of offerte van CROSSPLATFORM heeft een geldigheidsduur van 8 (acht) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 Een Overeenkomst komt pas tot stand door de verzending door CROSSPLATFORM van een opdrachtbevestiging aan de Klant dan wel op het moment dat CROSSPLATFORM tot uitvoering van de opdracht overgaat.

3.4 Een Overeenkomst wordt gevormd door de opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten, en in de plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen, afspraken en correspondentie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst volledig en juist weer te geven.

3.5 De rechten van de Klant uit de tussen de Klant en CROSSPLATFORM gesloten Overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CROSSPLATFORM niet overdraagbaar.

3.6 Alle door CROSSPLATFORM aangegeven leveringstermijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (levering)termijn brengt CROSSPLATFORM echter niet in verzuim. CROSSPLATFORM is niet gebonden aan (leverings) termijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van een (dreigende) overschrijding van de leveringstermijnen zal CROSSPLATFORM met de Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

3.7 CROSSPLATFORM en de Klant kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden gewijzigd. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst alsdan kan worden beïnvloed. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de onkostenvergoeding beïnvloed, zal CROSSPLATFORM dit de Klant zo spoedig mogelijk laten weten. 3.8 Indien als gevolg van extra verzoeken of wensen van de Klant door CROSSPLATFORM extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. CROSSPLATFORM is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek van de Klant te voldoen. 3.9 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van CROSSPLATFORM leveren volledig bewijs op van de stellingen van CROSSPLATFORM, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4 – Prijs en betaling

4.1 De prijzen in de aanbiedingen en offertes van CROSSPLATFORM gelden exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de Klant, geldt dat CROSSPLATFORM gerechtigd is de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de Klant gerechtigd binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

4.3 De aan CROSSPLATFORM uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In de overeenkomst kan worden bepaald dat bij maatwerk een deel vooraf, en een deel achteraf moet worden betaald. De Klant is verplicht binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum het verschuldigde bedrag te betalen. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.

4.4 CROSSPLATFORM is gerechtigd de levering van Diensten aan de Klant op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen.

4.5 Alle betalingen aan CROSSPLATFORM door de Klant worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van de Klant, ongeacht enige aanduiding door de Klant.

4.6 Enig beroep door de Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

4.7 CROSSPLATFORM is altijd gerechtigd om de Klant tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor betaling door de Klant te verlangen. 4.8 In geval van automatische incasso dient de Klant zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening. Indien een automatische incasso geweigerd is dient de Klant alsnog het bedrag binnen 7 (zeven) dagen te betalen, anders treedt artikel 4.9 in werking.

4.9 Indien de Klant enige factuur van CROSSPLATFORM niet binnen de geldende betalingstermijn voldoet, verkeert hij van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling of sommatie nodig is en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van de Klant, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.

Artikel 5 – Verplichtingen CROSSPLATFORM

5.1 CROSSPLATFORM zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een .inspanningsverplichting., omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

5.2 CROSSPLATFORM onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van de Klant en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij CROSSPLATFORM hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt dan wel wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

5.3 CROSSPLATFORM is niet gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening gegeven aanwijzingen van de Klant op te volgen, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen en de aanwijzingen tijdig en met inachtneming van maatstaven van redelijkheid zijn gegeven. Indien dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden aangemerkt als meerwerk in de zin van artikel 3.8.

5.4 Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal CROSSPLATFORM steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

5.5 CROSSPLATFORM is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de geleverde dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of de noodzakelijke door CROSSPLATFORM te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Dienst, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens CROSSPLATFORM ontstaat.

Artikel 6 – Verplichtingen Klant

6.1 De Klant zal CROSSPLATFORM steeds tijdig en volledig voorzien van door CROSSPLATFORM gevraagde informatie en alle andere informatie die nodig is in verband met de levering door CROSSPLATFORM van de Diensten. Voorts zal de Klant haar medewerking verlenen teneinde een tijdige levering door CROSSPLATFORM mogelijk te maken.

6.2 De Klant staat er jegens CROSSPLATFORM voor in dat de in artikel 6.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat hij gerechtigd is de informatie aan CROSSPLATFORM te verstrekken ten behoeve van de levering van de Diensten. De Klant vrijwaart CROSSPLATFORM tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

6.3 Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat de Klant niet aan de uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden voor hem geldende verplichtingen voldoet, betaalt de Klant een vergoeding aan CROSSPLATFORM op basis van de gebruikelijke door haar gehanteerde tarieven,op basis van nacalculatie.

6.4 De Klant zal zich onthouden zich van het op welke wijze dan ook hinderen van en/of schade toe te brengen aan overige Klanten of internetgebruikers dan wel schade toe te brengen aan de (resultaten) van de Diensten geleverd door CROSSPLATFORM. Het is de Klant niet toegestaan illegaal verkregen programma.s te gebruiken en/of te installeren, waarvan de Klant redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat zulks CROSSPLATFORM, overige Klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. CROSSPLATFORM kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het illegaal gebruik van software door de Klant. De Klant vrijwaart CROSSPLATFORM jegens eventuele aanspraken van derden terzake.

6.5 Het is de Klant niet toegestaan om de diensten van CROSSPLATFORM te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met relevante wettelijke bepalingen, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

6.6 Onder de in artikel 6.5 bedoelde handelingen en/of gedragingen vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en/of gedragingen:

  • Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie naar een website, e-mail adres of andere dienst bij CROSSPLATFORM.
  • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.
  • Het openbaar maken van of verspreiden van informatie die in strijd is met geldende (inter) nationale wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde of rechten van derden.
  • Het openbaar maken of verspreiden van informatie die in strijd is met algemeen aanvaarden normen en waarden.
  • Het openbaar maken of verspreiden van informatie die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden. Ook is het niet toegestaan om zogenaamde adultpages, warezpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd is met de wetgeving in het land waar de servers zich bevinden.
  • Hacken: het zonder toestemming binnendringen van het systeem van CROSSPLATFORM, andere computers of computersystemen op het internet.

6.7 Het is de Klant niet toegestaan zijn of haar Account, de handleiding of andere uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen, het niet meer in eigen bezit te hebben of aan derden in gebruik te geven, tenzij CROSSPLATFORM hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. De Klant is aansprakelijk voor het gebruik dat van zijn Account wordt gemaakt, de handleiding, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten door derden.

6.8 Indien de Klant gebruik maakt van een niet door CROSSPLATFORM geleverde server, is de Klant zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de server. Indien onderhoud aan de server verricht dient te worden, zal de Klant CROSSPLATFORM hiervan op de hoogte stellen. De Klant blijft in alle gevallen aansprakelijk voor de gevolgen van het onderhoud dat heeft plaatsgevonden.

6.9 De Klant is zelf verantwoordelijk voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur. CROSSPLATFORM is op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak dan ook ontstaan. 6.10 Het is de Klant niet toegestaan het geleverde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het geleverd is, zonder voorafgaande toestemming van CROSSPLATFORM.

Artikel 7 – Persoonsgegevens en privacy

7.1 Indien er door de Klant gegevens worden verstrekt aan CROSSPLATFORM die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat de Klant er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door CROSSPLATFORM eveneens is toegestaan. De Klant vrijwaart CROSSPLATFORM tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

7.2 De Klant geeft door het sluiten van de Overeenkomst toestemming aan CROSSPLATFORM zijn of haar persoonsgegevens te verwerken in de administratie van CROSSPLATFORM voor zover deze nodig zijn in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst, in het bijzonder in verband met de betalingsadministratie en beheerstaken. Deze gegevens zijn slechts toegankelijk voor CROSSPLATFORM en zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij CROSSPLATFORM hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

7.3 De Klant vrijwaart CROSSPLATFORM voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor de Klant uit hoofde van de wet of anderszins verantwoordelijk is.

7.4 De Klant vrijwaart CROSSPLATFORM voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens CROSSPLATFORM mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 CROSSPLATFORM aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover uitdrukkelijk blijkt uit het hierna volgende.

8.2 De totale aansprakelijkheid van CROSSPLATFORM wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 20.000.

8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om de prestatie van CROSSPLATFORM aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Klant de Overeenkomst heeft ontbonden;
de redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt in verband met het treffen van de nodige voorzieningen als gevolg van het feit dat CROSSPLATFORM op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

8.4 De totale aansprakelijkheid van CROSSPLATFORM voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan EUR 50.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

8.5 Aansprakelijkheid van CROSSPLATFORM voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.6 Buiten de hierboven genoemde gevallen rust op CROSSPLATFORM geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

8.7 De hierboven genoemde maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van CROSSPLATFORM, daaronder door haar ingeschakelde derden uitdrukkelijk niet begrepen.

8.8 De aansprakelijkheid van CROSSPLATFORM wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant CROSSPLATFORM onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn om alsnog na te komen, en CROSSPLATFORM ook na het verstrijken van die termijn in gebreke blijft bij het nakomen van zijn verplichtingen.

8.9 De Klant vrijwaart CROSSPLATFORM tegen aanspraken van derden in verband met (gestelde) schade ontstaan door het niet nakomen van de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

8.10 Eventuele gebreken in het geleverde dient de Klant binnen 8 werkdagen aan CROSSPLATFORM te melden op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van CROSSPLATFORM indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van CROSSPLATFORM, storingen in de verbindingen met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

9.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) dagen heeft geduurd, dan heeft de Klant het recht om de Overeenkomst buiten rechte schriftelijk te ontbinden, zonder dat CROSSPLATFORM gehouden is tot enige schadevergoeding als gevolg van die ontbinding. CROSSPLATFORM is gerechtigd tot betaling door de Klant van alle Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan de Klant zijn geleverd.

Artikel 10 – Reclames

10.1 Alle bezwaren van de Klant tegen een factuur van CROSSPLATFORM of een door CROSSPLATFORM automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan CROSSPLATFORM te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als erkend geldt.

10.2 Indien de Klant van mening is dat een door CROSSPLATFORM geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient de Klant CROSSPLATFORM daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop de Klant redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij CROSSPLATFORM of diens leveranciers. De levering van Diensten strekt niet tot overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

11.2 De Klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd.

11.3 De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CROSSPLATFORM de resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

11.4 De Klant zal aanduidingen van CROSSPLATFORM of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

11.5 CROSSPLATFORM staat er voor in dat zij gerechtigd is het in artikel

11.2 genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de resultaten van Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samen hang met goederen en/of diensten van derden, tenzij de Klant in laatstgenoemd geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door CROSSPLATFORM geleverde resultaten van Diensten.

Artikel 12 – Duur en beëindiging

12.1 Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door CROSSPLATFORM geleverde Diensten, tenzij CROSSPLATFORM terzake van een bepaalde Dienst in verzuim is.

12.2 CROSSPLATFORM is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat CROSSPLATFORM hierdoor schadeplichtig wordt jegens de Klant, indien aan de Klant niet aan zijn betalings verplichtingen voldoet, voorlopige of definitieve surcéance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Klant is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van de klant of indien de onderneming van de Klant wordt geliquideerd of beëindigd.

12.3 Direct na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, staakt de Klant het gebruik van de ter beschikking gestelde Diensten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking zijn gesteld.

12.4 In geval van een beëindiging overeenkomstig artikel 12.1, 12.2 of 12.3 zullen de naar hun aard daarvoor bestemde, doch in ieder geval de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
openstaande betalingen;
geheimhouding;
Intellectuele Eigendomsrechten;
aansprakelijkheid.
Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang CROSSPLATFORM op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 De aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door CROSSPLATFORM van Diensten worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Geschillen tussen CROSSPLATFORM en de Klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door CROSSPLATFORM van Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

CONSULTANCY

De in dit hoofdstuk “Consultancy” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien CROSSPLATFORM consultancy diensten verleent aan de Klant. In geval en voor zover er sprake is van strijdigheid van enige bepaling uit het hoofdstuk “Consultancy” met een bepaling uit de Algemene Bepalingen, geldt de bepaling uit het hoofdstuk “Consultancy” bij voorrang.

Artikel 14 – Uitvoering

14.1 CROSSPLATFORM zal zich naar beste kunnen inspannen de consultancy diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van CROSSPLATFORM worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst CROSSPLATFORM uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

14.2 Indien is overeengekomen dat de consultancy in fasen zal plaatsvinden, is CROSSPLATFORM gerechtigd de aanvang van de consultancy diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

14.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle bedragen die betrekking hebben op door CROSSPLATFORM verleende consultancy diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Artikel 15 – wijziging en meerwerk

15.1 Indien CROSSPLATFORM op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen consultancy vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van CROSSPLATFORM, op basis van nacalculatie. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. CROSSPLATFORM is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

15.2 Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 15.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de consultancy, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Klant en CROSSPLATFORM, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Klant nimmer grond voor ontbinding of be�indiging van de overeenkomst.

15.3 Voor zover voor de consultancy een vaste prijs is afgesproken, zal CROSSPLATFORM Klant desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

COMPUTERSERVICE

De in dit hoofdstuk “Computerservice” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien CROSSPLATFORM diensten op het gebied van computerservice verleent aan de Klant, waaronder wordt verstaan de automatische verwerking van gegevens met behulp van door CROSSPLATFORM beheerde programmatuur en apparatuur. In geval en voor zover er sprake is van strijdigheid van enige bepaling uit het hoofdstuk “Computerservice”. met een bepaling uit de Algemene Bepalingen, geldt de bepaling uit het hoofdstuk “Computerservice” bij voorrang.

Artikel 16 – Aangaan en uitvoering overeenkomst computerservice

16.1 Een overeenkomst voor de verlening van computerservice wordt, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode, tenzij een der partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de desbetreffende periode.

16.2 Alle door CROSSPLATFORM te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door CROSSPLATFORM te stellen voorwaarden door de Klant worden aangeleverd, via CDROM/DVD/USB-stick of e-mail De overdracht van gegevens vindt plaats voor rekening en risico van de Klant, ook indien deze door CROSSPLATFORM worden uitgevoerd of verzorgd.

16.3 De Klant staat er jegens CROSSPLATFORM voor in dat de door de Klant in het kader van de computerservice ter beschikking gestelde gegevens en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan CROSSPLATFORM verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van CROSSPLATFORM.

16.4 Alle door CROSSPLATFORM bij de computerservice gebruikte apparatuur, programmatuur en andere zaken blijven te allen tijde het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele eigendom van CROSSPLATFORM. CROSSPLATFORM kan de van de Klant ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de computerservice onder zich houden totdat de Klant alle aan CROSSPLATFORM verschuldigde bedragen betaald heeft.

16.5 CROSSPLATFORM kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij de Klant geldende procedures tot gevolg hebben, zal CROSSPLATFORM de Klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van de Klant. In dat geval heeft de Klant de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de wijzigingen van kracht worden, tenzij de wijziging is ingegeven door wijzigingen in relevante regelgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of CROSSPLATFORM de kosten van deze wijziging voor haar rekening neemt.

16.6 CROSSPLATFORM is niet verantwoordelijk voor de controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. De Klant zal zelf zorgdragen voor de controle van deze resultaten. CROSSPLATFORM staat er niet voor in dat de computerservice foutloos en zonder onderbrekingen wordt verleend. Indien gebreken in de resultaten van de computerservice een direct gevolg zijn van gegevens, procedures en materialen waarvoor CROSSPLATFORM uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal CROSSPLATFORM de computerservice herhalen teneinde enig gebrek te herstellen, mits de Klant dit gebrek zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de resultaten van de computerservice, aan CROSSPLATFORM kenbaar maakt. Indien de gebreken aan CROSSPLATFORM toerekenbaar zijn, wordt de herhaling zonder bijkomende kosten uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan CROSSPLATFORM, zal CROSSPLATFORM de kosten van een eventuele herhaling volgens haar gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening brengen. Indien herstel van aan CROSSPLATFORM toerekenbare gebreken redelijkerwijs niet mogelijk is, zal CROSSPLATFORM de voor de desbetreffende computerservice door de Klant verschuldigde bedragen naar rato van het geconstateerde gebrek retourneren, zonder verder of anderszins jegens de Klant aansprakelijk te zijn. Aan de Klant komen geen andere rechten wegens gebreken in de computerservice toe dan die welke in dit artikel 16 zijn beschreven.

ONTWIKKELING

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien CROSSPLATFORM diensten op het gebied van ontwikkeling van programmatuur (waaronder, maar niet beperkt tot website en internetapplicaties) verleent aan de Klant. In geval en voor zover er sprake is van strijdigheid van enige bepaling uit het hoofdstuk “Ontwikkeling” met een bepaling uit de Algemene Bepalingen, geldt de bepaling uit het hoofdstuk “Ontwikkeling” bij voorrang. Onder het begrip programmatuur wordt tevens begrepen de daarbij behorende documentatie.

Artikel 17 – Specificatie en acceptatie

17.1 Partijen stellen in onderling overleg de technische en functionele specificaties van de te ontwikkelen programmatuur vast.

17.2 Indien specificaties niet uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, heeft CROSSPLATFORM het recht deze zelfstandig vast te stellen.

17.3 CROSSPLATFORM is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de Klant de desbetreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

17.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 verkrijgt de Klant slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan de Klant ter beschikking worden gesteld, in welk geval de Klant gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien CROSSPLATFORM in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan de Klant ter beschikking te stellen, kan CROSSPLATFORM daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.

17.5 De Klant is gehouden om een door Crossplatform ontwikkeld Product te testen, alvorens het in productie te nemen. De testperiode bedraagt veertien dagen na aflevering of, indien een door CROSSPLATFORM uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. CROSSPLATFORM kan steeds verlangen dat de Klant met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan CROSSPLATFORM worden gerapporteerd.

17.6 Het Product zal tussen partijen gelden als geaccepteerd op de eerste dag na de testperiode, dan wel indien CROSSPLATFORM voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 17.8 ontvangt; op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten (waar in deze algemene voorwaarden sprake is van “fouten”, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door CROSSPLATFORM schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties, en wel indien de Klant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar zijn) zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel
17.9 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien de Klant daarvan voor het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

17.7 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat het Product fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de Klant CROSSPLATFORM hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangeapst dat die belemmering is opgeheven.

17.8 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 17.6 bevat, zal de Klant CROSSPLATFORM uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. CROSSPLATFORM zal zich naar beste vermogen inspannen om de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij CROSSPLATFORM gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in het Product aan te brengen.

17.9 Acceptatie van het Product mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van het Product redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van CROSSPLATFORM om deze kleine fouten in het kader van een overeengekomen garantieregeling te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van de gebruikersinterfaces. 17.10 Indien het Product in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet. 17.11 Eventuele uitbreidingen buiten de overeengekomen specificaties om worden op basis van nacalculatie alsnog aan de Klant gefactureerd.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op de door CROSSPLATFORM aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur In geval en voor zover er sprake is van strijdigheid van enige bepaling uit het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” met een bepaling uit de Algemene Bepalingen, geldt de bepaling uit het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” bij voorrang.

Artikel 18 – Gebruik

18.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 verleent CROSSPLATFORM aan de Klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. De Klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds strikt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van de Klant uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

18.2 De programmatuur mag door de Klant uitsluitend in zijn eigen organisatie of bedrijf worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

18.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de Klant gebruikt.

18.4 De Klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (“time-sharing”). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan de Klant ter beschikking gesteld, ook niet indien de Klant bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen.

18.5 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan CROSSPLATFORM retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Klant bij het einde van het gebruiksrecht de desbetreffende exemplaren zal vernietigen, zal de Klant van zodanige vernietiging CROSSPLATFORM onverwijld schriftelijk melding maken.

18.6 Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt de Klant de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de verplichtingen van CROSSPLATFORM om gedurende een periode van twee maanden na oplevering fouten kosteloos te herstellen op een door CROSSPLATFORM te bepalen locatie. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder deze verplichting tot herstel van CROSSPLATFORM. Van een fout is slechts sprake bij het niet voldoen aan de door CROSSPLATFORM schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties. Van een fout is voorts alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De Klant is gehouden om van fouten onverwijld melding aan CROSSPLATFORM te maken. CROSSPLATFORM is niet gehouden fouten te herstellen indien de Klant zonder schriftelijke toestemming van CROSSPLATFORM wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.

18.7 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door CROSSPLATFORM uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

Artikel 19 – Onderhoud

19.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal de Klant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van CROSSPLATFORM geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan CROSSPLATFORM melden. Na ontvangst van de melding zal CROSSPLATFORM zich naar beste vermogen inspannen fouten in de zin van artikel 18.6 te herstellen en / of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door CROSSPLATFORM te bepalen wijze en termijn aan de Klant ter beschikking worden gesteld. CROSSPLATFORM is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is CROSSPLATFORM niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en zes maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is CROSSPLATFORM niet meer verplicht tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan CROSSPLATFORM verlangen dat de Klant een nieuwe overeenkomst met CROSSPLATFORM aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

19.2 CROSSPLATFORM staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd. 19.3 CROSSPLATFORM kan de kosten van herstel volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan CROSSPLATFORM toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan CROSSPLATFORM is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud. 19.4 Indien de Klant niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is aangegaan met CROSSPLATFORM, kan CROSSPLATFORM niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan. 19.5 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

Heb je vragen of kun je wel wat professionele hulp gebruiken: